Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bemiddeling Ardennen 4 All

Ardennen 4 All bemiddelt tussen de eigenaar/verhuurder van de accommodatie (hierna te noemen: verhuurder) en de huurder (hierna te noemen: klant). In opdracht van de verhuurder, belast Ardennen 4 All zich met het beheer van de boekingen en ontvangt de betaling voor gebruik van het verblijf en, indien van toepassing, de waarborg.

Ardennen 4 All kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, gebreken, diefstal, brand of letsel door zowel huurder als verhuurder, beheerder of accommodatie-eigenaar.

De klant moet Ardennen 4 All de correcte, volledige en actuele informatie verstrekken, die van belang is voor de boeking van de accommodatie. Dit gaat o.a. over aantal en samenstelling van de groep deelnemers, leeftijd hoofdboeker, eventuele minderjarige reisgenoten, dieren die mee reizen, reden van het verblijf e.d. Indien een klant foute of incomplete gegevens verstrekt voor een boeking en/of belangrijke informatie achterhoudt die van belang is voor de boeking, is hij/zij aansprakelijk voor alle directe en indirecte gevolgen m.b.t. zijn/haar boeking en is hij verplicht eventuele daaruit voortvloeiende kosten aan Ardennen 4 All te vergoeden.

Minderjarige klanten kunnen alleen een boeking plaatsen na schriftelijke toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger en mits de accommodatie minderjarigen als klant accepteert.

Ardennen 4 All en/of de verhuurder hebben het recht om de boeking te ontbinden, zonder schadevergoeding harerzijds, indien:

 • de klant de betalingstermijn(en) niet naleeft
 • de klant foute gegevens opgeeft en/of gegevens achterhoudt
 • de klant zich misdraagt tijdens het verblijf op de geboekte accommodatie en/of de daar geldende regels overtreedt
 • er sprake is van overmacht, gedefinieerd als elke abnormale en onvoorziene omstandigheid, onafhankelijk van de wil van Ardennen 4 All en/of de verhuurder en waarvan de gevolgen niet vermeden hadden kunnen worden ondanks alle zorgvuldig genomen maatregelen (bijvoorbeeld, zonder dat deze lijst compleet is: oorlog, onweer, brand, overstroming, natuurramp, zone in quarantaine, overlijden van de verhuurder, intrekking verhuurvergunning, etc.). Ardennen 4 All zal zo mogelijk een vervangend verblijf aan de klant aanbieden.

De klant kan de boeking annuleren volgens de annuleringsvoorwaarden die bij elke accommodatie staan vermeld.

De klant op wiens naam de boeking is afgesloten dient zelf tijdens de boekingsperiode aanwezig te zijn bij het reisgezelschap, tenzij dit vooraf anders afgesproken is en vastgelegd is door schriftelijke toestemming van Ardennen 4 All.

Het is de klant niet toegestaan om de boeking over te dragen, tenzij er een schriftelijk akkoord is van Ardennen 4 All en wel minstens 15 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf. Ardennen 4 All zal zoveel als mogelijk is meewerken aan deze overdracht, maar behoudt zich het recht voor om overdracht van een boeking te weigeren.

Indien er na de boekingsbevestiging en vóór de aanvangsdatum van het verblijf een wezenlijk onderdeel van de boeking ontbreekt of veranderd wordt, dan zal Ardennen 4 All de klant hier zo snel mogelijk over informeren.  

Indien er tijdens het verblijf zaken m.b.t. de accommodatie niet in orde zijn, zal dit in eerste instantie opgelost moeten worden door de betreffende verhuurder en/of beheerder. Ardennen 4 All zal indien mogelijk de klant hierbij assisteren.

Ardennen 4 All spant zich in om de accommodaties zo waarheidsgetrouw mogelijk te beschrijven en van foto’s te voorzien. Echter foto's, plattegronden, inboedelbeschrijving, toeristische informatie, e.d. worden uitsluitend ter informatie meegedeeld en dit houdt geen enkele verplichting/aansprakelijkheid in voor Ardennen 4 All.

De klant verplicht zich met het aangaan van een boeking tot de betaling van de verschuldigde huursom, bijkomende kosten en eventuele waarborg. En hij/zij zal zich houden aan de gestelde betalingsafspraken en betalingstermijnen. Indien een klant niet (volledig) aan de betalingsverplichting heeft voldaan, krijgt hij/zij geen toegang tot de geboekte accommodatie.

Of het betalen van een waarborg van toepassing is, staat per accommodatie aangegeven. Tevens wordt bij de boeking aangegeven hoe en/of wanneer deze voldaan moet worden en hoe de terugbetaling plaats vindt.

De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat de terugbetaling van de waarborg pas gebeurt wanneer er een akkoord is tussen de klant en de verhuurder met betrekking tot de afrekening aangaande eventuele huurschade en de lasten en kosten. Ardennen 4 All kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een mogelijke achterstand op het vlak van de terugbetaling van de waarborg als dit de verantwoordelijkheid is van de verhuurder.

Als het bedrag van een schade groter of gelijk is aan het bedrag van de waarborg, dan verbindt de huurder zich ertoe om daarbovenop het bedrag te betalen dat de lasten dekt en indien het geval zich voordoet, ook de kosten die verbonden zijn aan de schade. Indien de waarborg niet toereikend is, zal afhandeling van de schade en kosten, rechtstreeks tussen de verhuurder en de klant geregeld worden. In veel gevallen valt de niet-opzettelijk toegebrachte schade aan een vakantieverblijf onder een particuliere WA-verzekering of Pater Familiaspolis. De klant zal er aan meewerken dat deze schade gemeld wordt bij zijn/haar verzekeringsmaatschappij.

De klant beschikt over een periode van 4 uur nadat hij zijn intrek heeft genomen in de accommodatie om aan te geven dat er zaken ontbreken, niet overeenkomen met het geboekte en/of niet functioneren (tenzij een accommodatie hier zelf andere regels/tijd voor hanteert). De verhuurder/beheerder zal zijn uiterste best doen om eventuele mankementen zo snel mogelijk op te lossen/vervangen; indien mogelijk nog tijdens het verblijf van de klant. Indien dit niet mogelijk is, zal hierover in ieder geval gecommuniceerd worden.

De klant verbindt zich er toe om:

 • de accommodatie als een goede huisvader te gebruiken, conform het gebruik waarvoor het bestemd is en volgens de beschrijving die ervan gegeven wordt op de voorstellingspagina van de accommodatie zoals gepubliceerd op de website
 • geen geluidsoverlast te veroorzaken
 • de ter plaatse geldende (omgevings)regels en/of huisreglementen van de betreffende accommodatie na te leven
 • geen voertuigen te parkeren op plaatsen die daarvoor niet bestemd zijn (bijv. grasperk, tuin)
 • geen tijdelijke onderkomens, zoals een tent, een mobilhome, etc. bij een accommodatie te installeren (m.u.v. wanneer een campingplaats geboekt wordt)
 • niet met meer personen in de accommodatie te verblijven dan waarvoor geboekt is (dit is inclusief baby’s/kinderen)
 • geen huisdier mee te nemen naar accommodaties waar het niet toegestaan is om een huisdier mee te nemen
 • indien het toegestaan is om een huisdier mee te nemen, dit verplicht vooraf door te geven aan Ardennen 4 All en de regels van betreffende accommodatie na te leven. In ieder geval geldt dat dierlijke uitwerpselen niet in de accommodatie of op het terrein (m.u.v. een speciaal hondentoilet) gedaan mogen worden
 • niet binnen in de accommodatie te roken (tenzij voor die accommodatie expliciet vermeld is dat binnen gerookt mag worden)

De klant is verplicht om eventuele wijzigingen in samenstelling van het gezelschap vóór aanvang van het verblijf door te geven. Het is niet toegestaan om met meer personen in een accommodatie te verblijven dan voor de betreffende accommodatie toegestaan is. Overtreding hiervan kan gevolgen hebben voor de veiligheid en de verhuurvergunning en is derhalve niet toelaatbaar. Het ontvangen van bezoek is alleen toegestaan met medeweten en toestemming van verhuurder of Ardennen 4 All, tegen eventueel geldende vergoeding.

De klant blijft, ook als de eindschoonmaak uitgevoerd wordt door een derde partij, gehouden aan de verplichting de accommodatie in goede staat achter te laten, waarbij in ieder geval: opgeruimd is, de vaat gedaan is, de barbecue schoon achter gelaten wordt, verplaatste meubels terug gezet zijn waar ze zich bij aankomst bevonden, de toiletten fatsoenlijk achter gelaten worden en het afval gesorteerd wordt en op de juiste plek gedeponeerd wordt. Tevens is de klant verplicht om de specifieke huisregels van betreffende accommodatie m.b.t. achterlating van de accommodatie bij vertrek, na te leven. Indien aan genoemde verplichtingen niet voldaan is en dit extra (schoonmaak)kosten met zich meebrengt, kan dit in mindering worden gebracht op de waarborg.

Indien Ardennen 4 All bemiddelt tussen de klant en een derde partij, bijvoorbeeld een adventure organisatie of een bezienswaardigheid/attractie, dan gelden de algemene voorwaarden van de betreffende derde partij. Ardennen 4 All draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of verplichting ten aanzien van deze bemiddeling, noch naar de derde partij als naar de klant.

Indien Ardennen 4 All feedback ontvangt van huurder, of wanneer huurder een recensie over de accommodatie invult, gaat de huurder ermee akkoord dat Ardennen 4 All deze informatie geheel of gedeeltelijk deelt met de verhuurder van de accommodatie. Tevens mag Ardennen 4 All verkregen feedback/recensies publiceren op de website en/of gebruiken voor promotionele doeleinden (zonder privé gegevens met derden te delen).

Het is de bezoeker van de website en/of huurder verboden om verkregen informatie en/of foto’s te delen, anders dan voor privé gebruik. Op grond van de Auteurswet is ook het downloaden en/of hergebruiken van onderdelen van de website van Ardennen 4 All zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan. 

 

Ardennen 4 All, versie: 16-8-2018